Undervisning på K2 niveau i Samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 20
  • 5973
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2001
  • 12-03-2001

Undervisningsforløb, Eksamensopgave: Undervisning på K2 niveau i Samfundsfag

Eksamensopgave om undervisning i kriminalitet, straf og forebyggelse.

Vi er tre lærerstuderende der i januar/februar 2001 skal i 4. års bedømmelsespraktik på skole X. Skolen har et elevtal på 570, hvoraf de fleste kommer fra det lokale miljø. Skolen er tre sporet og der er ansat 53 lærere og 9 pædagoger.

Opgaven tager udgangspunkt i tilrettelæggelsen af et undervisningsforløb for 9.X, hvor vi skal undervise fire lektioner ugentligt i samfundsfag. Klassen består af 22 elever, hvoraf en har en anden etnisk oprindelse end dansk. I følge klassens samfundsfagslærer er det en klasse med mange personligheder, med interesse for diskussioner og meningsudvekslinger. Flere af dem er politisk interesserede og de er vant til at der stilles krav til dem.

Vi har på forhånd valgt tre overordnede emner for 9.b., nemlig kriminalitet, straf og forebyggelse, og at eleverne skal arbejde i tre hovedgrupper i en problemorienteret projektform. At vi på forhånd vælger emner og gruppeform for eleverne, gør vi bl.a. udfra den betragtning, at vi kun har 16 lektioner til vores rådighed (se endvidere emnebegrundelse s. 5).

Udfra Dales didaktiske rationalitetsprincip er det vores mål at blive i stand til, at planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb. Nedenstående figur 1 illustrerer kompetenceniveauerne K1, K2 og K3.

Lærerarbejdet inddeles således i tre kompetenceniveauer;

K1 (praksis niveau) - Den konkrete gennemførelse af forløbet

K2 (didaktisk niveau) - Overvejelse, planlægge og vurdere undervisningen indenfor de rammer der er givet.

K3 (refleksions niveau) - Kritiske, politiske og etiske overvejelser og vurderinger over det didaktiske niveau.

Vi vil i denne opgave primært gøre rede for K2 niveau, mens praktikken udgør K1 niveau. Ved den mundtlige eksamen vil vi drøfte hvordan K1 og K2 stemte overens, og komme med overvejelser på K3 niveau.

Indhold

Præsentation 2
Pædagogisk afsæt 3
Samfundsbeskrivelse 3
Dannelse 4
Konsekvenser for skolen og begrundelse for emnevalg 5
Pædagogiske overvejelser 6
Didaktiske overvejelser 7
Læreprocessen 7
Vurdering 9
Overordnede mål med undervisningen i samfundsfag 10
Praktisk forløb i 9.b. 12
Pædagogisk speciale fællesdel (psf) 14
Litteraturliste 16
Bilag 1 Formål 17
Bilag 2 CKF 18
Bilag 3 Læring 19
Bilag 4 Delemner til kriminalitet, straf og forebyggelse 20

Uddrag

Pædagogisk afsæt
Samfundsbeskrivelse
Vi lever i dag i et samfund, hvor tidligere tiders værdier, normer og traditioner langsomt forsvinder og hvor mennesker lever sammen i adskilte verdener - subkulturer som arbejdspladser, institutioner, skoler, sportsklubber m.v. Denne fragmentering medfører også, at den kollektive fælles forståelse er opgivet til fordel for den enkeltes eget forsøg på at skabe sig en sammenhæng. Samtidig med at de traditionelle værdier mindskes, kommer verdenen tættere på gennem globaliseringen af information, kommunikation og teknologi.

Vi befinder os på baggrund heraf i en situation, hvor vi som lærerstuderende grundigt må overveje, hvad der skal være indholdet i undervisningen i folkeskolen.

Overgangen fra det traditionelle ikke industrialiserede samfund, til det moderne industrialiserede er grundlaget for en forståelse af samfundet i dag. Ved den overgang blev grundlaget lagt til det moderne samfund.

I flg. Giddens er det senmoderne samfund præget af en utrolig omskiftelighed, med dertil hørende navigationsproblemer, for de individer der lever i et sådant samfund. Individ- betegnelsens vigtighed er også en del af det moderne, da individet har overtaget fokuspunktet fra større generelle samfundsgrupper.

Moderniteten er kendetegnet ved den voldsomme hastighed den samfundsmæssige forandring foregår i. Hele udviklingen, med teknologien i front, har taget et stort skridt ind i det 20. århundrede, men også kulturlivet har været i en stadig forandring. Giddens mener, at den samfundsmæssige forandringsproces er så udtalt, at der er sket en radikalisering af moderniteten. Moderniteten har udviklet sig til en senmodernitet, som er kendetegnet ved en samfundsmæssig dynamik... Køb adgang for at læse mere

Undervisning på K2 niveau i Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.