24 timers skriftlig eksamen i dansk 1.-6. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 15
  • 4110
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2018
  • 26-05-2020

Eksamensopgave, Analyse af elevtekst: 24 timers skriftlig eksamen i dansk 1.-6. klasse

Dansk, 24 timers 2018. Skrevet om gyser-genren.

Opgaveformulering
1. lave en samlet analyse af elevteksterne. På baggrund af din analyse skal du diskutere og skitsere et begrundet differentieret forløb der har fokus på elevernes
fremstillingskompetencer i 2. klasse.
2. designe mindst to opgaver i relation til dit forløb. Opgaverne skal fremstå som
de ville kunne i et didaktisk læremiddel.
3. begrunde og diskutere din udformning af opgaverne, både danskdidaktisk og
formidlingsmæssigt.

Underviserens kommentar

Den blev godkendt, fik umiddelbart at vide at min skriftlige trak mig op :) Fik 7 i mundtligt.

Indhold

Indledning 2
Metode 2
Elevtekstanalyse 3
Elevtekst 1 3
Elevtekst 2 5
Elevtekst 3 7
Komparativ analyse 8
Gyserforløb 9
Opgaver 10
Opgave 1: Gyserløb 11
Opgave 2: skriv løs! 12
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning
Formålet med gysergenren er, at give eleverne en forståelse for gys og gru genren. Det skal give eleverne en forståelse for de virkemidler, som gyser genren, gør brug af. Elever har allerede en stor forforståelse for gyserens genre. Der skal eksperimenteres med sproget og leges med virkemidlerne. “Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.” (Emu, 2017). Dette indikerer vigtigheden af at arbejde sammen og arbejde med forskellige former for litteratur og herunder fortællende tekster. Den fortællende genre er en vigtig del af litteraturen, og inddrages i indskolingen hvor eleverne eksperimenterer med begynder stavning, sproget og lydering hvortil deres læse-skrive-indlæring udvikles og forbedres.

En elevtekst kan vise detaljer om en elevs udvikling i deres skriftsprogstilegnelse. I denne opgave vil der blive kigget nærmere på tre elevtekster, skrevet af elever i 2. klasse.
I opgaven betegnes eleverne som eleven.

Et af kompetencemålene for 2. klasse er at: Eleven kan formulere sammenhængende tekster på mindst 3 linjer i en kendt teksttype (Emu, 2016), og det er ud fra dette kompetencemål, at der vil blive analyseret ud fra.

Metode
Denne opgave er bygget op omkring genren gys og det tager udgangspunkt i tre elevtekster omhandlende gysergenren. Først vil der blive præsenteret metode, hvor der efterfølgende vil komme en lærerfaglig analyse af elevteksterne.
Dernæst vil jeg redegøre for, hvordan gysergenren kan indgå i et undervisningsforløb. Efterfølgende vil der komme to opgaver som er udarbejdet til et forløb om den fortællende genre gys.
Sluttelig vil opgaven afsluttes med didaktiske refleksioner.

I dette oplæg vil der blive benyttet flere analysemetoder for at analysere de forskellige elevtekster. Til den lærerfaglige analyse af elevteksterne er der blevet brugt tekstlingvistikkens grundmodel
(Fibiger, Jørgensen, 2014 :327-328). Tekstlingvistisk udredelse af elevteksterne fra 2. klasse, er blevet belyst ud fra følgende de fire overordnede tekstlingvistiske punkter: 1.Teksten skal være sammenhængende 2.Teksten skal have et emne 3.Teksten skal have en begyndelse og en slutning 4.Teksten skal leve op til genrenormer (Fibiger, Jørgensen, 2014 :327- 328).

Til elevtekstanalysen er der blevet anvendt narrative genreskema. Et genreskema hjælper folk til at blive sproglige bevidste over genrens normer og kontekst. Det narrative grundskema er bygget op omkring orientering - komplikation - løsning og evaluering/afslutning. Skemaet er opbygget af komponenter. Det narrative genreskema behøves ikke at følges punkt til punkt. Komponenterne i skemaet kan godt realiseres med de 3 første komponenter: Orientering - komplikation og løsning.

Genreskrivningens grundsten hviler på The Teaching-Learning Cycle (TLC), som fokusere sig på fire trin:1) Eleverne skal bygge viden op, 2) modeltekst dekonstruktion, 3) modellering af tekstskrivning og 4) egen skriveproces (Mailand, 2007: 43). Eleverne er blevet præsenteret for at skulle skrive en gyser i denne opgave. Forløbet i denne opgave er bygget op omring TLC... Køb adgang for at læse mere

24 timers skriftlig eksamen i dansk 1.-6. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.