Økonomi i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 14
  • 2754
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2004
  • 12-03-2004

Undervisningsforløb: Økonomi i samfundsfag

Opgave i samfundsfag om økonomi. Indeholder et undervisningsforløb til en 9. klasse.

Besvarer:
Opgave 1
Der ønskes en systematisk gennemgang af virkningerne af Fogh-regeringens skattepolitik på det økonomiske kredsløb.

Opgave 2
Der ønskes en redegørelse og diskussion af BNP begrebet, som en rimelig måde, at måle velstand og fordeling på.

Opgave 3
Der ønskes en redegørelse for de vigtigste samfundsøkonomiske mål og midler.

Opgave 4
Det ønskes en redegørelse for baggrunden for EU´s konvergenskrav. Hvad er hensigten med de enkelte krav?

Opgave 5
Der ønskes en begrundet undervisningsplan for et økonomiforløb af 4 ugers varighed i en 9. klasse i samfundsfag.

Indhold

Opgave 1
Der ønskes en systematisk gennemgang af virkningerne af Fogh-regeringens skattepolitik på det økonomiske kredsløb.
Diskuter virkningerne ud fra en keynesiansk tankegang og en liberal tankegang (Friedman).
Diskuter udsagnet om, ”at de nye tal viser klart forskellen på en borgerlig og en socialdemokratisk regering.”

Opgave 2
Der ønskes en redegørelse og diskussion af BNP begrebet, som en rimelig måde, at måle velstand og fordeling på.
Inddrag gerne et ”grønt” perspektiv.
Giv et opdateret billede af den sociale ulighed i Danmark ved hjælp af relevante statistikker fra Samfundsstatistik.

Opgave 3
Der ønskes en redegørelse for de vigtigste samfundsøkonomiske mål og midler.
Der ønskes en diskussion af, hvorfor det tilsyneladende er vanskeligt at opnå alle mål på samme tid? Hvad er de væsentligste dilemmaer?
Der ønskes en diskussion og vurdering af indflydelsen af en grøn økonomisk politik nu og i fremtiden.

Opgave 4
Det ønskes en redegørelse for baggrunden for EU´s konvergenskrav. Hvad er hensigten med de enkelte krav?
På hvilke måder influerer konvergenskravene på dansk økonomisk politik i vores nuværende økonomiske situation?

Opgave 5
Der ønskes en begrundet undervisningsplan for et økonomiforløb af 4 ugers varighed i en 9. klasse i samfundsfag.
Hvad vil være dine fagdidaktiske overvejelser?

Uddrag

Opgave 2
Der ønskes en redegørelse og diskussion af BNP begrebet, som en rimelig måde, at måle velstand og fordeling på.
Den mest almindelige måde at måle et samfunds velstand på er ved hjælp af bruttonationalproduktet (BNP), ofte opgjort som BNP per Indbygger. Et lands BNP er den samlede værdi af al produktion, eller mere præcist værditilvækst i samfundet, altså både primær- sekundær- og tertiær sektorerne (Råstofudvinding og landbrug; industri og håndværk; service). I BNP indgår altså også den offentlige sektor, der i Danmark udgør en ganske anseelig andel.

Overførselsindkomster indgår til gengæld ikke, idet disse udgør en omfordeling af det offentlige system indtægter. Dette ville i givet fald betyde, at ydelserne var indregnet to gange... Køb adgang for at læse mere

Økonomi i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.