Eksamensopgave om økosystemer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 25
  • 8478
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om økosystemer

Biologi eksamensopgave, som er skrevet på baggrund af undersøgelser foretaget ved Silkeborgsøerne, om økosystemer og økologi og naturforvaltning. Opgaven indeholder teori, databearbejdelse og didaktiske overvejelser.

Problemformulering

Med denne opgave ønsker vi, dels at bearbejde resultaterne fra de forskellige undersøgelser vi har foretaget dels at sammenligne resultaterne fra to forskellige økosystemer og påvise eventuelle forskelle.

Vi vil endvidere undersøge, hvilke indflydelse de forskellige biotiske og abiotiske faktorer har på de pågældende økosystemer og afgøre, hvorvidt teori og praksis tegner samme billede.

Desuden vil vi gøre os nogle fagdidaktiske overvejelser i forhold til emnet økologi og naturforvaltning i folkeskolen, herunder hvorledes målene for faget opfyldes mest hensigtsmæssigt i forhold til faghæftet Klare Mål Biologi.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metodebeskrivelse
Klorofyl
Måling af klorofyl i vandprøver
Måling af sigtedybde
Næringssalte
Måling af nitrit, nitrat og fosfat
Måling af iltindhold og temperatur
pH
Måling af pH og kalkindhold
Dyr og planter
Klassifikation af planter i Slåensø
Konklusion
Klassifikation af dyr i Slåensø
Konklusion
Klassifikation af planter i Borre Sø
Konklusion:
Klassifikation af dyr i Borresø
Konklusion:
Opsamling
Diskussion og delkonklusion
Fagdidaktiske overvejelser og undervisningsplan
Konklusion
Bilag 2 – forsøgsbeskrivelse
Anvendt litteratur

Uddrag

Indledning:
I starten af 3.semester tog vi på studietur til ferskvandslaboratoriet ved Salten skov i Silkeborg. Formålet med turen var hovedsageligt at få erfaring med feltarbejde i praksis, men også at få det nye biologihold rystet sammen. Vi tilbragte 3 hele dage i felten, hvor vi stiftede bekendtskab med ferskvands-økosystemer af forskellig karakterer.

Vi havde før afrejse inddelt os i grupper og havde hjemmefra besluttet, hvilke biotoper vi ønskede at koncentrere os om. Vi havde besluttet os for at undersøge Borresø og Slåensø nærmere, alene af den grund at de to søer på papiret var meget forskellige. Slåensø blev således beskrevet som en af Danmarks reneste søer, beskyttet af omgivende skov og med vandtilførsel fra undersøiske kilder. Borresø derimod blev karakteriseret som en forurenet sø med direkte spildevandsudledning og som følge deraf store mængder næringssalte og masiv opvækst af alger. De to forskellige søtyper kunne således give anledning til flere interessante sammenligninger og spekulationer i forhold til naturforvaltningsaspektet.

Vi forberedte os på turen gennem undervisning, litteratur samt udvælgelse af forskellige feltundersøgelser. Desuden besøgte vi ferskvandsmuseet Aqua på vej mod Silkeborg, hvor vi fik opfrisket og udviddet vores tilegnede viden. Det praktiske arbejde skulle i sidste instans udmunde i en opgave hvis formål det var at få bearbejdet vores resultater samt at udfordre forståelse og afklare eventuelle løse ender.

Metodebeskrivelse
Vi har valgt, at bygge opgaven op omkring undersøgelserne af Borresø og Slåensø. Vi vil i forbindelse med undersøgelserne inddrage teori, der skal gøre det muligt at drage en konklusion i forhold til de opnåede resultater. Desuden vi forsøge at vurdere de enkelte undersøgelsers egnethed i forhold til elever i folkeskolen.

Endeligt vil vi lave et konkret undervisningsforløb til en 8. klasse, der tager udgangspunkt i feltundersøgelser i praksis. I forbindelse med undervisningsforløbet vil vi gøre os nogle fagdidaktiske overvejelser i forhold til, hvordan vi ønsker at formidle emnet økologi og naturforvaltning... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om økosystemer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.