Hvad betyder æstetisk læring?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Musik)
  • Godkendt
  • 48
  • 14989
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 31-07-2004

Hvad betyder æstetisk læring?

Bacheloropgave i musik om hvad æstetisk læring er inden for musikken.

Opgavens hovedærinde er at beskrive og definere hvad æstetisk læring er, her indenfor musikfagets rammer.

I praktikafsnittet gives et eksempel på et undervisningsforløb: "Rap og Rytmer" i en 2.klasse, hvor teorierne eksemplificeres. I opgavens afslutning diskuteres hvilken rolle æstetisk læring spiller i diskussionen om folkeskolens opgave og hvilken betydning den har for den faglige og den personlige udvikling generelt.

Problemformulering
”Hvilket lærings- og dannelsespotentiale ligger der i den æstetiske erkendelse, og hvorledes kan dette potentiale understøttes af en oplevende musikundervisning?”

Indhold

1. Overskrift og indledende problematisering 1
2. Problemfelt 2
3. Metode 3
4. Indledning 4
4.1 Den formale dannelse 5
4.2 Den materiale dannelse 5
4.3 Den kategoriale dannelse .6
5. Æstetik og oplevelse 7
5.1 Følelse 7
5.2 Analyse 8
5.3 Det æstetiske 10
5.4 Æstetiksynet hos Hohr 11
5.5 Det æstetiske som særlig kundskabsform 12
5.6 Oplevelse 13
5.7 Musikken som mangespektret meningsunivers 15
6. Musikfagets æstetiske funktion 18
6.1 Musikfagets udvikling 18
6.2 Didaktiske kriterier for indholdsvalget 19
6.3 Fagdidaktiktiske positioner 21
6.4 Den antropologiske position 21
6.5 Æstetisk læring 22
6.6 Specifikke musikalske forudsætninger 24
6.7 Det æstetiske subjekts særlige skabende virksomhed 25
6.8 Del og helhed 26
7. Rap og rytmer: et musikforløb i en 2.klasse 27
7.1 Mål 27
7.2 Indhold 28
7.3 Eksempel 1 30
7.4 Eksempel 2 31
7.5 Konklusion på praktikken 31
8. Æstetisk dannelse 33
8.1 Den ydre kompleksitet 33
8.2 Den indre kompleksitet 33
8.3 Den æstetiske funktions identitetsdannende karakter 34
9. Konklusion og perspektivering 36

Uddrag

Metode:

De teorier jeg har valgt at inddrage i min analyse af æstetisk erkendelse, tager alle mere eller mindre udgangspunkt i en hermeneutisk og fænomenologisk tradition. Jeg har valgt disse teorier, fordi de på forskellig måde sammentænker det subjektive og det objektive i et integreret fænomenfelt, som er kendetegnende for den æstetiske dimension.

Jeg har valgt at dele hovedindholdet op i 3 overordnede afsnit: ”Oplevelse og æstetik”, ”Musikfagets æstetiske funktion” og ”Æstetisk dannelse”. Som optakt til disse vil jeg ridse den dannelsesdiskussion op, som udspringer af dualismen mellem intellekt og følelse og benævne Klafki´s kategoriale dannelse, som en syntese mellem de to retninger. Jeg vil løbende referere til de to modsatrettede positioner, idet jeg forsøger at sammentænke det subjektive og det objektive aspekt
i den æstetiske erkendelsesform.

I opgavens 1. del vil jeg undersøge og analysere 3 forskellige former for erkendelse, og hvad der kendetegner deres tilgang til musikken. Af disse tilgange vil oplevelsen blive uddybet som den erkendelsesform, der relaterer sig til det æstetiske. Jeg vil i denne beskrivelse og analyse primært benytte den norske underviser i pædagogik, Hans-Jörg Hohr´s teori om det æstetiske som kundskabsform. Jeg vil ud fra dette brede syn på det æstetiske, indsnævre begrebet til musikkens
særlige formsprog. Her vil jeg tage udgangspunkt i den danske musikdidaktiker, Frede V. Nielsenss teori om musikken som mangespektret meningsunivers og inddrage den østrisk-amerikanske filosof, Susanne Langers teori om musikken som følelsernes formdannelser til sammenligning og perspektivering.

I opgavens 2.del vil jeg inden for musikfagets rammer behandle de didaktiske konsekvenser, der kommer til syne i forståelsen af det æstetiske som en særlig kundskabsform. Jeg vil fokusere på indhold og metode i den oplevende musikundervisning, og begrunde de didaktiske indholdsbeskrivelser ud fra et antropologisk grundlag. Ud fra denne position, og i sammenhæng med Kristian Pedersen resultater af den billedpædagogiske forskning, samt Frede V. Nielsens didaktiske teori, vil jeg foreslå hvordan de æstetiske læreprocesser kan finde sted i musikundervisningen. Jeg vil konkretisere og uddybe nogle af de aspekter jeg behandler i det
efterfølgende praktikafsnit.

I opgavens sidste del vil den æstetiske dimension blive sat i relation til dens identitetsdannende funktion og til dannelse generelt. Her vil jeg, med udgangspunkt i folkeskolen, diskutere den kritisk-konstruktive dannelse overfor den æstetiske dannelse, og dermed også musikfagets position i folkeskolen.
Mogens Pahuus, K.E.Løgstrup, Wolfgang Klafki, Niklas Luhmann m.fl.vil blive inddraget løbende til perspektivering af hovedteorierne... Køb adgang for at læse mere

Hvad betyder æstetisk læring?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.