Økonomi i matematik | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 13
  • 7427
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2005
  • 29-03-2006

Økonomi i matematik | Undervisningsforløb

Opgave i matematik med et undervisningsforløb til udskolingen i økonomi og økonomiske begreber.

Problemformulering
Beskrive og begrunde et undervisningsforløb i matematik i udskolingen.

Med udgangspunkt i bogsystemet Faktor og med eventuel inddragelse af andet materiale, vil vi beskrive og begrunde et undervisningsforløb, så det dækker emnet økonomi i Fælles Mål og samtidig giver et indblik i hvordan økonomi/matematik kan bruges i praksis.

Emnebegrundelse:
Vi har valgt dette emne, fordi vi mener at det er relevant, at eleverne lærer at relatere matematikken til hverdagen.

Jævnfør faget matematiks trinmål skal eleverne, efter niende klasse, kunne foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelse og skatteberegninger.

Endvidere skal eleverne arbejde med rente og foretage renteberegninger, især i tilknytning til opsparing, låntagning og kreditkøb.
Da økonomi er et område, som alle, på et eller andet tidspunkt i livet, i større eller mindre udstrækning, får brug for at have en viden om, ser vi dette emne som en mulighed for at give eleverne en teoretisk forståelse, som de herfra kan benytte i praksis.

Familieøkonomi er ikke noget afgrænset emne. Når man skal løse problemer inden for dette område, har man brug for mange matematiske teknikker og kendskab til og forståelse af forskellige matematiske og økonomiske begreber.

Det er i arbejdet med disse problemstillinger, der knytter sig til samfundslivet, dagliglivet og arbejdslivet, at eleverne skal introduceres for de tilgængelige matematiske beskrivelsers rækkevidder og begrænsninger.

Indhold

Problemformulering 1
Begrundelse for valg af bogsystem 2
Undervisningsforløb 3
Ugeplan 3
Uge 1 3
Uge 2 3
Uge 3 3
Uge 4 + uge 5 3
Introduktion til ugeplan 3
1. uge 1.-2. modul: 4
2. uge 1.-2. modul: 4
3. Uge 1.-2. modul 5
4.-5. uge 1.-2. modul 5
Beskrivelse og begrundelse af undervisningsforløb 5
Alternativt undervisningsforløb i økonomi og økonomiske begreber for 9. kl 7
Opgaven kort: 7
Formål: 8
Oplysninger: 8
Priser: 8
Finansiering: 8
Indkomster: 8
Læringsforudsætninger: 9
Læreprocessen: 9
Fremlæggelse: 9
Didaktiske overvejelser 9
Afslutning 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Begrundelse for valg af bogsystem
Bogsystemet Faktor er valgt, da det i lærervejledningen fremgår, at systemets grundindstilling er, at eleverne skal erkende matematikkens betydning for den enkelte og for samfundets mekanismer. Og at denne indstilling skal betragtes ud fra en forestilling om at arbejdet med matematik skal kunne gøres eksperimenterende og vurderende.

Systemet lægger altså op til, med sin inddeling i henholdsvis Begrebs- og Arbejdsbog, at eleverne tilegner sig teoretisk viden, for derefter at konkretisere teorien i en praktisk ramme.

Endvidere gør Begrebsbogens klare opbygning, elevvenlige sprog og beskedne brug af formelle matematiske begreber og udtryk, det muligt for den enkelte elev at styrke sin egen matematiske tilegnelse, samtidig med at den giver læreren støtte i udvælgelsen og tilrettelæggelsen af undervisningen.

Om ovenstående rent faktisk gør sig gældende, vil vi i det følgende beskrevne undervisningsforløb søge at begrunde, for til sidst at komme med en afklaring om hvorledes Faktor er velegnet i en undervisning hvor hensigten er at eleverne skal kunne bruge deres tilegnede viden i praksis og endvidere, at undervisningen skal kunne inkludere alle elever trods deres forskellige matematiske forudsætninger.

Undervisningsforløb
For at skabe en rød tråd gennem forløbet, vil vi beskæftige os med pengene og økonomi i den rækkefølge, som økonomi bevæger sig i det virkelige liv for danske familier. Først vil vi beskæftige os med beregning og forståelse af begrebet løn og timeløn.

Dernæst beregning af samt forståelse af skat. Efter det, vil vi begynde at arbejde med de forskellige muligheder, der er for at bruge lønnen. F.eks. køb eller opsparing. Og til sidst vil vi have eleverne til at forholde sig til at bruge penge de ikke selv er i besiddelse af, bl.a. gennem lån og afdragsordninger... Køb adgang for at læse mere

Økonomi i matematik | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.