ØMU på skoleskemaet?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • 10
  • 3535
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2006
  • 27-10-2008

Eksamensopgave: ØMU på skoleskemaet?

Opgaveformulering
Denne opgave handler om undervisning, makropolitik og ØMU'en. Efter en kort introduktion til økonomiske virkemidler introduceres til hvad ØMU'en er, for dernæst at diskutere, hvordan det er gået efter euroafstemning september 2000. Hvad er der reelt sket set i lyset af de mange økonomi-ske forudsigelser? Her vil især blive fokuseret på prisudvikling og velfærd. Hvad Danmark angår har der været mange argumenter for og imod tilslutning til ØMU-samarbejdet. Jeg har valgt kun at se på Danmarks situation i forhold til penge- og valutapolitik.
Endelig diskuteres om det er relevant fagligt indhold i samfundsfag og historie i folkeskolen samt hvordan en sådan undervisning kunne gribes an.

Økonomisk politik
De offentlige myndigheder har en lang række økonomiske politiske instrumenter til rådighed. Man opdeler de forskellige typer af økonomisk politik efter, hvordan instrumenterne virker og hvilken del af økonomien, der påvirkes. Overordnet skelnes mellem makropolitik og strukturpolitik, jeg har valgt at beskæftige mig med makropolitik, da det er der Ømu'en har særlig indflydelse.

Makropolitik
• Finanspolitik
• Pengepolitik
• Valutapolitik
• Indkomstpolitik


Fig. 1 Strukturpolitik
• Arbejdsmarkedspolitik
• Erhvervspolitik
• Skattepolitik
• Uddannelsespolitik
• Forskningspolitik
• Fordelingspolitik
• Offentlig udgiftspolitik
• Regionalpolitik

Finanspolitik
Finanspolitik består i at regulere statens finanser – dvs. indtægter og udgifter – således at de påvir-ker størrelsen af den økonomiske aktivitet. Myndighederne kan sætte mere gang i den økonomiske aktivitet ved at føre ekspansiv finanspolitik. Der er mange muligheder, der ofte kombineres:
Forøge de offtentlige udgifter – f.eks. øge den offentlige beskæftigelse, det offentlige varekøb, ind-komstoverførslerne eller igangsætte flere offentlige anlægsarbejder.
Reducere de offentlige indtægter – f.eks. nedsætte indkomstskatten, momsen, eller de offentlige ydelser.
Resultatet er højere BNP-vækst, højere beskæftigelse og lavere ledighed.
Ulemperne er, at betalingsbalancen forværres pga. større forbrug fører til øget importStigende infla-tion da den lavere ledighed bevirker, at der vil være mindre kvalificeret arbejdskraft til rådighed.
Det modsatte til ekspansiv finanspolitik er kontrativ

Pengepolitik
Pengepolitik går ud på at ændre renten og derved påvirke størrelsen af den økonomiske aktivitet.
Valutapolitik
Valutapolitik går ud på at ændre valutakursen med det formål at påvirke betalingsbalancen og den samlede økonomiske aktivitet.
Indkomstpolitik
Indkomstpolitik består i en overordnet regulering af lønninger og priser.

Ømu'en
I 1957 underskrev Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg og Tyskland Rom-traktaten, der førte til dannelsen af Det Europæiske Fællesskab, EF. Et vigtigt formål med oprettelsen af EF var, at øge handlen mellem landene, og Rom-traktaten indeholdt derfor bestemmelser, der skulle skabe et fælles marked. Den vigtigste del var oprettelsen af en toldunion. I toldunionen fjernede landene tolden på de varer, der blev handlet mellem dem, og der blev fastsat en fælles told på varer fra andre lande.
Ideen om en økonomisk og monetær union blev drøftet første gang i 1969 på et EF-topmøde i Haag, Holland. Baggrunden for drøftelserne var bl.a., at samhandelen mellem EF-landene var blevet stærkt forøget gennem toldunionen, og målet var at uddybe det europæiske samarbejde. Efter top-mødet i Haag blev der nedsat en ekspertgruppe under ledelse af den luxembourgske stats- og fi-nansminister Pierre Werner. Gruppen fremlagde den såkaldte Werner-rapport i 1970. Werner-rapporten indeholdt en detaljeret beskrivelse af skabelsen af en økonomisk og monetær union i tre faser frem til 1980. Landene skulle gradvist øge koordineringen af den økonomiske politik og mindske udsvingene i valutakurserne. I den sidste fase skulle valutakurserne fastlåses helt. Foruden en fælles pengepolitik indebar planerne også, a

ØMU på skoleskemaet?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.