Redegørelse af ØMU'en og analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 17
  • 3563
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2000
  • 05-03-2001

Eksamensopgave: Redegørelse af ØMU'en og analyse

Redegørelse af ØMU'en samt analyse af denne.

1.1 Indledning
Den Økonomiske og Monetære Union er det vigtigste enkelte integrationsskridt i EU siden etableringen i 1957 af De Europæiske Fællesskaber. ØMU´en er et stort spring, fordi suveræne lande afgiver deres penge- og valutapolitik, der traditionelt har været et vigtigt økonomisk styringsredskab, til et overnationalt organ nemlig Den Europæiske Centralbank (ECB). ØMU og euro blandes ofte sammen i debatten, og det skaber en del begrebsforvirring. Mens ØMU er såvel økonomisk som monetært samarbejde dvs. om penge, rente og valuta, så er euro udelukkende betegnelsen for den fælles mønt.

1.2 Problemformulering:

Der vil blive redegjort for ØMU´en og ligeledes en redegørelse af teorierne bag de økonomiske skoler. Endvidere en analyse af hvilke økonomisk politiske instrumenter der er lagt i ØMU konstruktionen.

Efterfølgende vil vi vurdere, hvordan landene kan agere indenfor ØMU´en i en eventuel økonomisk krisesituation i dens nuværende form. Henholdsvis hvis alle landene rammes eller hvis blot et land rammes af økonomisk krise. Afslutningsvis en vurdering af, om ØMU konstruktionen kræver yderligere politisk og økonomisk integration.

Indhold

1. Den Økonomiske og Monetære Union 2
1.1 Indledning 2
1.2 Problemformulering 2
2. Redegørelse af ØMU´en 3
2.1 Historien bag ØMU´en 3
2.2 ØMU´ens tre faser 4
2.3 Det nye europæiske centralbankssystem 5
2.4 Konvergenskriterierne 6
3. De økonomisk politiske skoler 7
3.1 Klassikerne 7
3.2 Keynesianerne 8
3.2.1 Efterspørgselsregulering – en offentlig opgave 8
3.3 Monetaristerne 9
3.3.1 Kvalitetsligningen 10
4. Analyse af ØMU konstruktionens instrumenter 11
4.1 Stabilitets- og vækstpagten 13
5. Symmetrisk og asymmetrisk chok 13
5.1 Asymmetriske chok 14
5.1.1 Chokket mod Finland 14
6. Perspektivering 15
7. Litteraturliste 17

Uddrag

2. Redegørelse af ØMU´en

2.1 Historien bag ØMU´en
Den Økonomiske og Monetære Unions (ØMU) historie starter allerede i 1969. Det hele begyndte, da der var store valutaudsving mellem D-marken og den franske franc. Det resulterede i, at de daværende seks EF-lande blev enige om at binde valutaerne til hinanden. Da denne aftale ikke havde nogen umiddelbart virkning faldt den fra hinanden i 1973 pga. oliekrisen, som skabte inflation og lavkonjunktur. Tankerne omkring ØMU´en kom først for alvor frem igen i 1988. Sammenbruddet af EMS´en i 1993, det Europæiske Monetære System hvor landene forpligtede sig til at holde deres valutaer indenfor et maksimalt udsving på 2, 25% i forhold til en centralkurs for hvert af de øvrige lande, blev også et vigtigt argument for at skabe ØMU´en. EMS´en dækkede nemlig kun det monetære, M´et i ØMU, og havde netop derfor ikke kunnet klare sig (Ove Fich, LO-skolen, april 2000, side 6).

- 1988-89: et udvalg under EF Kommissionens formand Jacques Delors foreslår skabelsen af en møntunion i tre faser med fælles mønt og centralbank som mål.
- 1990: de tolv EF-lande vedtager at begynde forhandlingerne om en økonomisk og politisk union.
- 1991: efter et års forhandlinger underskrives i december Maastricht-traktaten som forudser skabelsen af en europæisk møntunion senest i 1999 for de lande som opfylder de økonomiske betingelser. De dertil besluttede konvergenskrav. Storbritannien forbeholder sig retten til at stå udenfor.
- 1992: Danskerne stemmer nej til Maastricht-traktaten i juni. Edinburgh-aftalen i december indebærer, at Danmark foreløbig siger nej til deltagelse i møntunionen. Denne aftale bekræftes ved en folkeafstemning i maj 1993... Køb adgang for at læse mere

Redegørelse af ØMU'en og analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.