Bacheloropgave om æstetiske læreprocesser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Billedkunst)
  • Godkendt
  • 21
  • 7374
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2001
  • 10-11-2002

Bacheloropgave om æstetiske læreprocesser

Bacheloropgave om æstetiske læreprocesser i billedkunstundervisningen

Problemformulering
I Hvilken udstrækning er det muligt at tilrettelægge og gennemføre billedkunstundervisningen, med henblik på at fremme æstetiske læreprocesser?

I Hvilken udstrækning fremmer billedkunstundervisningen den enkelte elevs alsidige personlige udvikling?

Indhold

Æstetiske læreprocesser i billedkunstundervisningen 1
Den større selvstændige opgave 1
1. Indledning 3
1.1. Problemformulering 4
1.2. Kort gennemgang af opgavens kapitler 4
2. Æstetiske læreprocesser 4
2.1. Analytiske kendetegn ved de æstetiske læreprocesser5 5
2.2. En beskrivelse fra det virkelige liv 6
3. Kognitiv beskrivelse af de æstetiske læreprocesser 7
3.1. Menneskets sanser 7
3.2. Menneskets erkendelse 7
3.3. Menneskets følelsesregister 11
4. Billedkunstfaghæftet 11
4.1. Fagets indhold 12
4.2. Formålet 12
5. Folkeskolens dannelsesmål 13
5.1. Hvad er dannelse ? 14
5.2. Dannelsestankens indhold og sigte 14
5.3. Dannelsestanken set i relation til kundskab og læring 14
5.4. Handlingskompetence 15
6. Billedkunst og Dannelse 17
6.1. Faghæftet 17
6.2. De fem virksomhedsformer 17
7. Konklusion 18
8. Litteraturliste 21
8.1. Primær litteratur: 21
8.2. Sekundær litteratur: 21

Uddrag

1.2. Kort gennemgang af opgavens kapitler
For at besvare min problemformulering, vil jeg analysere begrebet æstetiske læreprocesser. Kristian Pedersen som er professor på DPU, har beskæftiget sig meget med dette begreb, og derfor vil jeg primært bruge hans definition af æstetiske læreprocesser. I analysen vil jeg samtidig inddrage Mogens Hansens beskrivelser af hjernens erkendeformer, og menneskets følelsesregister. Mogens Hansen er professor på DPU, og han har beskæftiget sig med Howard Gardeners teorier om de mange intelligenser. I dette arbejde har han beskrevet nogle væsentlige bestanddele af de æstetiske læreprocesser.
Efter dette vil jeg belyse billedkunstfagets Mål og CKF. På dette grundlag vil jeg forsøge at vise hvor der i faghæftets formuleringer er mulighed for, at indtænke æstetiske læreprocesser i undervisningen.
Herefter vil jeg se på Folkeskolens dannelsesmål, i henhold til folkeskolelovens formålsparagraf, og faghæfternes forord. Med dette dannelses mål in mente, vil jeg søge at belyse hvorledes faget billedkunst er med til at danne eleverne.

2. Æstetiske læreprocesser
Med hensyn til delenhederne af de æstetiske læreprocesser vil jeg henholde mig til Lev Vygotskys udredning af begrebet analyse. Udredningen findes i bogen Tænkning og sprog, under kapitlet metode. Her skriver Vygotsky at der findes to tilgange til analyse. Den ene form sønderdeler genstandsfeltet, således at de enkelte bestanddele skilles fra hinanden, og derved ikke mere repræsenterer den mening de havde som samlet genstand. Den anden form for analyse, beskæftiger sig med enheder af det samlede genstandsfelt, og holder sig hele tiden for øje, at en enhed ikke har betydning uden sin kontekst.
Vygotsky bruger et eksempel fra fysikken. Vand (H2O) består af brint og oxygen. Dette livgivende stof, slukker som bekendt ild. Når dette underkastes en analyse som sønderdeler vandet i to stoffer brint og oxygen, vil man finde at brinten kan brænde og oxygenet er stærk brændenærende. Derved kan der ud fra disse to stoffer ikke siges noget om det oprindelige stof. Denne fejl i analysen leder til en misforståelse... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om æstetiske læreprocesser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.