Bacheloropgave om æstetisk biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 27
  • 11927
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 18-12-2005

Bacheloropgave om æstetisk biologi

Bacheloropgave i biologi om æstetisk biologi.

Problemstilling
· Hvordan kan man skærpe elevernes nysgerrighed og undren over naturens mangfoldigheder?
· Hvordan kan den æstetiske lærerproces bidrage til biologiundervisning?
· Hvilke kompetencer kan biologiundervisningen give i forhold til elevernes
alsidige udvikling og dannelse?

Indhold

Indledning 2
Emne og kildevalg: 3
Problemstilling 4
Arbejdsmetode 4
Klare mål 4
Hvad er Klare Mål? 4
Hvilke færdigheder skal eleverne have? 5
Elevernes medbestemmelse og undervisning 5
Æstetik som begreb 6
Autenticitet og autonomi 7
Livet på lavt vand 7
Hvad er en æstetisk læreproces 9
Strandengen 11
Kimsleg 12
Den intellektuelle og æstetiske dannelse 13
Den gule engmyre 13
Dyreliv 14
Livets pyramide 15
Samfundsteori 15
Samfundsmæssige, pædagogiske og lærerrollen 16
Habermas 16
Anthony Giddens teorier om det moderne 17
Strandsøen 19
Hans Jørgen Kristensens og Jan Tønnes Hansens 20
Sanseoplevelser 22
Evalueringen 23
Konklusion 25

Uddrag

Emne og kildevalg:
I den æstetiske lærerproces er der en mulighed for at fange eleverne interesse, og derved give dem nogle oplevelser for livet. Gode oplevelser er noget man husker, og der er mulighed for at skabe læring. I biologiundervisningen kan jeg en masse muligheder, især når det drejer sig om feltbiologi: Her har man eleverne i nogle andre omgivelser og under andre forudsætninger.
Opgaven er professions fokuseret den forholder sig til lærergerningen og de arbejdsmetoder som gør sig gældende når man arbejder med børn intellektuelt, emotionelt og kulturelt
Med den æstetiske læreproces mener jeg at eleverne kommer til at arbejde med emnerne på en selvstændig og kreativ måde. De for deres personlige oplevelser og udtryk frem. Dette kan være med til at gøre undervisningen nærværende. Mine kilder er valgt udfra hvilke pædagogiske, psykologiske og samfundsmæssige kvalifikationer de kan bidrage med. De er udelukkende valgt som hjælp til besvarelse af spørgsmål der er stillet i problemstillingen. Hans Jørgen Thomsen giver et overblik over æstetik som begreb og hvordan æstetik er blevet brugt historisk. Hansjorg Hohr går mere ind i selve lære processen og det hjælper mig til at komme fra teori til praksis. Mogens Pahuus har jeg bl.a. brugt til at definerer autensiticitet og autonomi. Jurgen Harbermas har nogle bud på den gode kommunikation som jeg kan bruge i samtalen mellem lærer og elev. Han Jørgen Christensen og Jan tønes Hansen fokuserer på kompetence begrebet. Dem har jeg sat op over for hinanden i forhold til de indre og ydre værdier. Josefh Bharat Cornell har med sin alternative undervisningsform inspireret til udformningen af nogle af undervisnings situationerne.

Arbejdsmetode
Inspirationen til opgaven har jeg fået ud fra egne oplevelser i naturen. Undervisnings situationerne er blevet afprøvet i praktikken og på en gruppe naturinteresseret børn som jeg underviser i Ugleklubben på Svedborg natur og miljøskole. I opgaven vil jeg bruge forskellige områder på Thurø rev som eksempel på emner man kunne tage op. Jeg vil give mit bud på hvordan man kan undervise i de forskellige områder ud fra en fagdidaktisk synsvinkel. Jeg begrunder løbende mine valg udfra nogle pædagogiske betragtninger og udfra en samfundsmæssig analyse som jeg bruger til at tone mig ind på, hvad det er for et samfund eleverne skal handle i. I opgaven forsøger jeg med mine didaktiske overvejelser at udvikle elevernes handlekompetence og elevernes glæde til naturen. De undervisningssituationer jeg har valgt er overvejende selvstændigt formuleret, men gjort på baggrund af de pædagogiske og didaktiske erfaringer som de valgte teoretikere formulerer, og den faglige kompetence som jeg har udviklet i biologiundervisningen på seminariet... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om æstetisk biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.